Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen en algemene bepalingen 

Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PC Dokter Hasselt een overeenkomst tot het leveren van diensten en/of goederen sluit. 

PC Dokter Hasselt, een initiatief onder management BV “GROW”: Julio Sanchez, Sint Servaasstraat 76, bus 3, 3500 Hasselt, KBO 07 6044 5752, hierna genoemd “PC Dokter”. 

Het stilzwijgend aanvaarden van de bestelbon, offerte en/of de factuur geldt tevens als aanvaarding van de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden door de klant. De klant wordt verondersteld deze voorwaarden te kennen en deze uitdrukkelijk, solidair en zonder voorbehoud te aanvaarden. 

De algemene en aanvullende voorwaarden kunnen door PC Dokter op elk moment worden gewijzigd. 

Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van PC Dokter en schriftelijke uitingen van PC Dokter helden enkel de schriftelijke uitingen van PC Dokter als referentie. 

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging 

Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Elke bestelling door de klant of orderbevestiging verbindt de klant aan de overeenkomst. Deze komt tot stand en is bindend op het moment dat de klant een bevestiging ontvangt, schriftelijk dan wel per e-mail. 

Artikel 3: Bestelling 

Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden. 

Artikel 4: Gebruik van de diensten 

De Klant dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden. 

Bij verkeerd gebruik van de Dienst is PC Dokter niet aansprakelijk te stellen voor eventuele vergoedingen. De verantwoording hiervan ligt bij de klant die hierbij PC Dokter vrijwaart. 

De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat hij beschikt over deugdelijk functionerende, voor de diensten vereiste apparatuur en softwareapplicaties. PC Dokter is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren van diensten als gevolg van gebreken in de apparatuur en software van de klant. Tevens is PC Dokter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies of beschadiging van content die is opgeslagen in het geheugen van de apparatuur of op andere dragers waarop de klant de content bewaart. 

PC Dokter kan bij het uitvoeren van de dienst beperkingen stellen. 

Artikel 5: Tarieven 

De Klant is de vergoedingen verschuldigd volgens het vooraf overeengekomen tarief, waarvoor de website als referentie geldt. 

PC Dokter kan haar tarieven op elk ogenblik wijzigen. Wijzigingen zullen door PC Dokter vooraf bekend worden gemaakt en tijdig op de website gepubliceerd worden. 

Eventuele belastingen, invoerrechten of heffingen ten onze laste komende, ingevoerd of verhoogd voor of tijdens de uitvoering der order, mogen door ons aan onze afnemer worden doorberekend. 

Artikel 6: Betaling 

De klant is gehouden contant of op de vermelde vervaldag te betalen via de betalingsmogelijkheden die PC Dokter aanbiedt of op de vermelde bankrekening. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

 • BanContact – Mister Cash
 • KBC/CBC Payment
 • Belfius Direct Net
 • Bankoverschrijving
 • iDEAL
 • SEPA- domiciliëring

PC Dokter kan in de toekomst de beschikbare betalingsopties uitbreiden of beperken. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen via de website bekendgemaakt worden. Om een veilige online betaling en de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden transactiegegevens verzonden met SSL-technologie, die de gegevens versleutelt tijdens het transport over het internet. Om met SSL te betalen, is geen speciale software vereist. U kunt een beveiligde SSL-verbinding herkennen aan het “slotje” in de statusbalk van uw browser. PC Dokter is geen partij in de relatie tussen de Klant en Kaartuitgever.

Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de koper/afnemer van rechtswege in gebreke en zijn verwijlintresten en schade verschuldigd. Bij het verzenden van een tweede herinnering kan een administratiekost van € 10 in rekening gebracht worden en € 15 bij aangetekende herinnering. Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebreke-stelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar en verhoogd met een onherroepelijke forfaitaire schadebeding van 15 % met een minimum van € 100, onverminderd de wet van 2.08.02 ter bestrijding van betalingsachterstand. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 7: Opzegging van de Dienst 

Behoudens andere afspraken, kan PC Dokter, zonder ingebrekestelling, op eender welk moment de aan de Klant aangeboden Dienst beëindigen. 

Artikel 8: Leveringstermijn 

Deze zijn onderling overeen te komen en enkel bedoeld als aanduiding en zijn in geen geval bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden. Voor licentie aankopen via de Website streeft PC Dokter ervoor om deze diezelfde dag nog aan te leveren. Behoudens andere bepalingen, is de maximale leveringstermijn 30 dagen na ontvangts van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving, waarbij de maximale leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor consumentenkopers geldt de genoemde levertijd slechts als richtlijn, en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Wanneer de levering in delen plaatsvindt (bijvoorbeeld wanneer slechts een deel van de bestelde producten op voorraad is), heeft PC Dokter het recht om elke levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. De Klant moet het gekochte artikel binnen de afgesproken termijn afnemen. Indien dit niet gebeurt, heeft PC Dokter het recht om betaling te eisen voor het niet afgenomen gedeelte of om de overeenkomst te ontbinden zonder tussenkomst van een rechter (onder voorbehoud van terugbetaling van eventuele voorschotten die de Klant reeds heeft betaald voor het specifieke product).

Artikel 9: Garantie 

Op de goederen die door PC Dokter geleverd worden aan particulieren geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. De garantietermijn loopt vanaf de factuurdatum. Op softwareproblemen en diensten kan onder geen voorwaarde garantie worden gegeven. 

Artikel 10: Omgang met persoonsgegevens 

De door PC Dokter verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend voor volgende doeleinden worden gebruikt : 

– het evalueren van de aanvraag voor een dienst 

– het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst 

– het actief benaderen van de eigen klanten met aanbiedingen van producten en diensten 

– het nakomen van de wettelijke verplichtingen 

De persoonsgegevens worden door PC Dokter in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

PC Dokter zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie kan u onze privacy policy raadplegen op onze website www.pcdokterhasselt.be

Artikel 11: Eigendom en risico 

PC Dokter blijft het eigendomsrecht behouden van al het gekochte materiaal tot op het ogenblik van volledige betaling, met inbegrip van de intresten en de kosten. 

Door de klant niet aangekocht materiaal, wel gehuurd, ter beschikking gesteld, in licentie en/of in consignatie gegeven bij de klant blijft steeds volledig eigendom van PC Dokter. 

Vanaf de levering zijn alle risico’s uitsluitend ten laste van de klant. 

Artikel 12: Industrieel eigendomsrecht 

De studies, ontwerpen, tekeningen, licenties en modellen welke aan de koper worden overgemaakt blijven de uitsluitende eigendom van PC Dokter. De klant mag ze dus enkel voor eigen gebruik aanwenden en zal er zich van onthouden ze aan derden over te maken onder welke vorm ook. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid klant 

De Klant is aansprakelijk voor alle schade die PC Dokter lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst. 

De Klant zal PC Dokter vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op PC Dokter zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is. 

De klant is ook aansprakelijk voor alle software op zijn PC dat niet wettelijk werd aangewend, gekocht of opgeladen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

PC Dokter is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van het netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten, behoudens in de onderstaande gevallen. 

Indien de Klant schade lijdt als gevolg van het niet goed functioneren van het Netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten zal PC Dokter slechts aansprakelijk kunnen zijn in geval van directe schade die het gevolg is van het door PC Dokter niet of onjuist verstrekken, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens betreffende Klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen samenhangend met die gegevens tot een maximum van het factuurbedrag. 

PC Dokter is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan zaken van de klant, aan derden of aan zaken van derden die ontstaan bij werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst. De klant vrijwaart PC Dokter voor alle eventuele aanspraken van derden wegens deze schade. 

De Klant dient PC Dokter zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na de ontdekking van het ontstaan van de schade schriftelijk van de schade in kennis te stellen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van PC Dokter is gebracht, zal niet worden vergoed. Deze termijn geldt niet voor een consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) indien de consument aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht. 

Vanaf de levering zijn alle gevaren en risico’s der bestelde goederen uitsluitend ten laste van de koper/afnemer, onafgezien het ogenblik waarop de eigendomsovergang plaatsvindt. PC Dokter is niet verantwoordelijk voor de software die op de computers wordt geïnstalleerd. Er wordt enkel software geïnstalleerd die eigendom is van de afnemer. PC Dokter kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, immateriële schade inbegrepen, die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van het gebruik van software of hardware, elektronische communicatiemiddelen zoals internet, intranet of andere gelijksoortige systemen, zelfs indien door PC Dokter geleverd. 

Artikel 15: Betwistingen 

Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gerechtvaardigd en gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de zeven dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen betalingsverplichting niet op. 

Alle opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden.

De Klant heeft niet het recht om producten, waarover geen gegronde klachten bestaan, terug te sturen. Indien dit zonder geldige redenen gebeurt, zijn alle kosten verbonden aan de retourzending voor rekening van de koper. PC Dokter heeft in dat geval de vrijheid om de producten voor rekening en risico van de koper bij derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de koper, aan de koper terug te sturen. De koper dient alle licenties binnen 30 dagen te activeren. Na deze 30 dagen na aankoop vervalt elke garantie en zullen de licenties, indien niet geactiveerd, onbruikbaar worden.

Artikel 16: Recht van verzaking en ruiling

Alle softwareproducten waarvoor wij licenties aanbieden, kunnen worden gekocht en gedownload op onze website en bij onze partners. Onze partners bieden gratis proefversies aan, zodat u de producten eenvoudig kunt beoordelen voordat u een aankoop doet. De proefperiode helpt u om te zorgen dat de software aan al uw vereisten voldoet voordat u een licentie aanschaft. Bij de daadwerkelijke aankoop van software en goedkeuring na betaling wordt uw licentie voor verkoop geactiveerd. Na ontvangst van de licentie heeft u geen recht op restituties of teruggaven. Dit komt omdat er geen controle mogelijk is of de licentie al gebruikt is of in de toekomst zal worden gebruikt, en daarom is het herroepingsrecht zoals voorzien in de wet hier niet van toepassing. Als extra service verstrekken wij links naar de software-downloads. Deze links verwijzen naar de software bij onze officiële partners, en wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de goede werking of correcte installatie op uw apparaat tenzij u deze installatie service bij ons als suplement aankoopt. Wij kunnen hierop geen garantie bieden, maar u kunt hiervoor altijd terecht bij onze partners. De consument erkent bij aankoop afstand te doen van het herroepingsrecht zoals beschreven in de richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten en in overeenstemming met de Nederlandse en Belgische wetgeving ter zake, die voorziet in de uitzondering van dit herroepingsrecht voor digitale downloads en geopende online producten.

Artikel 17: Prijzen

Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s en zijn inclusief BTW voor particuliere klanten.

Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s en zijn exclusief BTW voor zakelijke klanten. Speciale aanbiedingen zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt. De Klant is de prijs verschuldigd die PC Dokter in haar bevestiging, conform artikel 5 van deze voorwaarden, aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals duidelijke onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door PC Dokter worden gecorrigeerd.

Leveringskosten worden helder aan de Klant gecommuniceerd. Voor bepaalde betaalmethoden gelden aanvullende voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant meegedeeld.

Artikel 18: Intelectuele eigendom

De Klant erkent nadrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen over de producten en/of de website berusten bij PC Dokter, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

Intellectuele eigendomsrechten omvatten octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant niet toegestaan om gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LicentiePromo, haar leveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het uitsluitend gaat om privégebruik van het product zelf.

Artikel 19: Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PC Dokter in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw opdracht op te schorten, dan wel de dienst te beëindigen zonder dat PC Dokter gehouden is tot enige schadevergoeding. 

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PC Dokter kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 20: Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank 

Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van Hasselt die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. 

Artikel 21: Varia 

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst met zich mee. 

De klantenservice van PC Dokter is enkel bereikbaar via afspraak wegens drukte. U kan deze boeken via onze website of aangetekend schrijven. Op die manier heeft u gegarandeerd een antwoord op enige klachten of vragen die u eventueel heeft.

0
  0
  Jouw winkelwagen
  Je winkelwagen is nog leegTerug naar de webshop