Algemene voorwaarden

Door de wet van de GDPR is het verplicht voor expliciete toestemming te vragen voor de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy. Gelieve onderstaande Algemene voorwaarden te lezen en te klikken op de “Accept” knop links onderaan deze webpagina.

Legal: GROW BV en PC Dokter Hasselt

PC Dokter Hasselt is een initiatief onder management BV: “GROW”. In legale termen is er maar 1 legale entiteit en is PC Dokter Hasselt, GROW BV en is GROW BV, PC Dokter Hasselt. Voor marketing redenen en voor het makkelijker maken voor de klant wordt er voor de “lokale PC Reparatie service” ook gekend als “PC Dokter Hasselt” gecommuniceerd onder de naam “PC Dokter Hasselt” in plaats van “GROW BV” ter vergemakkelijking en verduidelijking van de service. GROW BV dient voor alle administratieve last af te nemen van “PC Dokter Hasselt” zodat deze service kan focussen op hen core-business.  Voor meer informatie over GROW of legale informatie die u wenst te vinden, klik hier.

Daarom gelden alle algemene voorwaarden van GROW BV die u kan terugvinden hier. Bovenop deze voorwaarden gelden de algemene voorwaarden beschreven hieronder:

ALGEMENE VOORWAARDEN PC DOKTER HASSELT

Artikel 1: Begrippen en algemene bepalingen

De klant is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GROW BV een overeenkomst tot het leveren van diensten en/of goederen sluit.

PC Dokter Hasselt, een initiatief onder management BV “GROW”:, Sint-Truidersteenweg 48, bus 3, 3500 Hasselt met KBO 0760.445.752, hierna genoemd “PC Dokter Hasselt”

Het stilzwijgend aanvaarden van de bestelbon, offerte en/of de factuur geldt tevens als aanvaarding van de algemene verkoops- en leverings-voorwaarden door de klant. De klant wordt verondersteld deze voorwaarden te kennen en deze uitdrukkelijk, solidair en zonder voorbehoud te aanvaarden.

De algemene en aanvullende voorwaarden kunnen door PC Dokter Hasselt op elk moment worden gewijzigd.

Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van PC Dokter Hasselt en schriftelijke uitingen van PC Dokter Hasselt helden enkel de schriftelijke uitingen van PC Dokter Hasselt als referentie.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Elke bestelling door de klant of orderbevestiging verbindt de klant aan de overeenkomst. Deze komt tot stand en is bindend op het moment dat de klant een bevestiging ontvangt, schriftelijk dan wel per e-mail.

Artikel 3: Bestelling – voorschot

Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden.

PC Dokter Hasselt mag een voorschot vragen voor prestaties en/of materiaal.

Artikel 4: Gebruik van diensten en goederen

De Klant dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.

Bij verkeerd gebruik is PC Dokter Hasselt niet aansprakelijk te stellen voor eventuele vergoedingen. De verantwoording hiervan ligt bij de klant die hierbij PC Dokter Hasselt vrijwaart.

De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat hij beschikt over deugdelijk functionerende, vereiste apparatuur en software-applicaties. PC Dokter Hasselt is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren als gevolg van gebreken in de apparatuur of software van de klant. Tevens is PC Dokter Hasselt niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor verlies of beschadiging van content die is opgeslagen in het geheugen van de apparatuur of op andere dragers waarop de klant de content bewaart.

PC Dokter Hasselt kan bij het uitvoeren van de dienst beperkingen stellen.

Artikel 5: Tarieven

De Klant is de vergoedingen verschuldigd volgens het vooraf overeen-gekomen tarief, waarvoor de website als referentie geldt.

PC Dokter Hasselt kan haar tarieven op elk ogenblik wijzigen. Wijzigingen zullen door PC Dokter Hasselt vooraf bekend worden gemaakt en tijdig op de website gepubliceerd worden.

Eventuele belastingen, invoerrechten of heffingen ten onze laste komende, ingevoerd of verhoogd voor of tijdens de uitvoering der order, mogen door ons aan onze afnemer worden doorberekend.

Artikel 6: Betaling

De klant is gehouden contant of op de vermelde vervaldag te betalen via de betalingsmogelijkheden die PC Dokter Hasselt aanbiedt of op de vermelde bankrekening.

Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de koper/afnemer van rechtswege in gebreke en zijn verwijlintresten en schade verschuldigd. Bij het verzenden van een tweede herinnering kan een administratiekost van € 10 in rekening gebracht worden en € 15 bij aangetekende herinnering.

Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebreke-stelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar en verhoogd met een onherroepelijke forfaitaire schadebeding van 15 % met een minimum van € 100, onverminderd de wet van 2.08.02 ter bestrijding van betalingsachterstand.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Opzegging van de dienst

Behoudens andere afspraken, kan PC Dokter Hasselt, zonder ingebrekestelling, op eender welk moment de aan de Klant aangeboden Dienst beëindigen.

Artikel 8: Leveringstermijn

Deze zijn onderling overeen te komen en enkel bedoeld als aanduiding en zijn in geen geval bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

Artikel 9: Garantie op goederen

Op de goederen die door PC Dokter Hasselt geleverd worden aan particulieren geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. De garantietermijn loopt vanaf de factuurdatum. Op softwareproblemen en diensten kan onder geen voorwaarde garantie worden gegeven.

Artikel 10: Omgang met persoonsgegevens

De door PC Dokter Hasselt verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend voor volgende doeleinden worden gebruikt :

het evalueren van de aanvraag voor een dienst
het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst
het actief benaderen van de eigen klanten met aanbiedingen van producten en diensten
het nakomen van de wettelijke verplichtingen
De persoonsgegevens worden door PC Dokter Hasselt in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

PC Dokter Hasselt zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 11: Eigendom en risico

PC Dokter Hasselt blijft het eigendomsrecht behouden van al het gekochte materiaal tot op het ogenblik van volledige betaling, met inbegrip van de intresten en de kosten.

Door de klant niet aangekocht materiaal, wel gehuurd, ter beschikking gesteld, in licentie en/of in consignatie gegeven bij de klant blijft steeds volledig eigendom van PC Dokter Hasselt.

Vanaf de levering zijn alle risico’s uitsluitend ten laste van de klant.

Artikel 12: Retentierecht

PC Dokter Hasselt heeft een wettelijk retentierecht als schuldeiser (retentor) om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie, inspanning, herstelling of stukken niet is betaald.

De retentor heeft een recht van voorrang boven alle schuldeisers en derden aan wie het retentierecht tegenwerpelijk is. Hij kan bovendien overgaan tot verkoop van het goed, de verkoopopbrengst hiervan integraal als bevoorrecht opeisen inclusief alle kosten tot behoud of herstel van het teruggehouden goed, ook vóór alle pandhouders.

Het retentierecht neemt een einde zodra de schuldeiser de feitelijke macht over het goed vrijwillig prijsgeeft.

Artikel 13: Industrieel eigendomsrecht

De studies, ontwerpen, tekeningen, licenties en modellen welke aan de koper worden overgemaakt blijven de uitsluitende eigendom van PC Dokter Hasselt. De klant mag ze dus enkel voor eigen gebruik aanwenden en zal er zich van onthouden ze aan derden over te maken onder welke vorm ook.

Artikel 14: Aansprakelijkheid klant

De Klant is aansprakelijk voor alle schade die PC Dokter Hasselt lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van de overeenkomst.

De Klant zal PC Dokter Hasselt vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op PC Dokter Hasselt zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is.

De klant is ook aansprakelijk voor alle software op zijn apparatuur en/of PC dat niet wettelijk werd aangewend, gekocht of opgeladen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

PC Dokter Hasselt is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van het netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten, behoudens in de onderstaande gevallen.

Indien de Klant schade lijdt als gevolg van het niet goed functioneren van het Netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten zal PC Dokter Hasselt slechts aansprakelijk kunnen zijn in geval van directe schade die het gevolg is van het door PC Dokter Hasselt niet of onjuist verstrekken, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens betreffende Klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen samenhangend met die gegevens tot een maximum van het factuurbedrag.

PC Dokter Hasselt is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan zaken van de klant, aan derden of aan zaken van derden die ontstaan bij werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst. De klant vrijwaart PC Dokter Hasselt voor alle eventuele aanspraken van derden wegens deze schade.

De Klant dient PC Dokter Hasselt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na de ontdekking van het ontstaan van de schade schriftelijk van de schade in kennis te stellen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van PC Dokter Hasselt is gebracht, zal niet worden vergoed. Deze termijn geldt niet voor een consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) indien de consument aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.

Vanaf de levering zijn alle gevaren en risico’s der bestelde goederen uitsluitend ten laste van de koper/afnemer, onafgezien het ogenblik waarop de eigendomsovergang plaatsvindt. PC Dokter Hasselt is niet verantwoordelijk voor de software die op de computers wordt geïnstalleerd. Er wordt enkel software geïnstalleerd die eigendom is van de afnemer. PC Dokter Hasselt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, immateriële schade inbegrepen, die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van het gebruik van software of hardware, elektronische communicatiemiddelen zoals internet, intranet of andere gelijksoortige systemen, zelfs indien door PC Dokter Hasselt geleverd.

Artikel 16: Betwistingen

Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gerechtvaardigd en gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen betalingsver­plichting niet op.

Alle opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden.

Artikel 17: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PC Dokter Hasselt in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw opdracht op te schorten, dan wel de dienst te beëindigen zonder dat PC Dokter Hasselt gehouden is tot enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PC Dokter Hasselt kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 18: Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht en de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van PC Dokter Hasselt die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Artikel 19: Varia

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst met zich mee.