Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PC Dokter

Artikel 1: Begrippen en algemene bepalingen
Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PC Dokter Hasselt een overeenkomst tot het leveren van diensten en/of goederen sluit.
PC Dokter Hasselt: Julio Sanchez–Tirado, Sint-Truidersteenweg 48, bus 3, 3500 Hasselt, KBO 06 9767 8735, hierna genoemd “PC Dokter”
Het stilzwijgend aanvaarden van de bestelbon, offerte en/of de factuur geldt tevens als aanvaarding van de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden door de klant. De klant wordt verondersteld deze voorwaarden te kennen en deze uitdrukkelijk, solidair en zonder voorbehoud te aanvaarden.
De algemene en aanvullende voorwaarden kunnen door PC Dokter op elk moment worden gewijzigd.
Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van PC Dokter en schriftelijke uitingen van PC Dokter helden enkel de schriftelijke uitingen van PC Dokter als referentie.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging
Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Elke bestelling door de klant of orderbevestiging verbindt de klant aan de overeenkomst. Deze komt tot stand en is bindend op het moment dat de klant een bevestiging ontvangt, schriftelijk dan wel per e-mail.

Artikel 3: Bestelling
Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden.

Artikel 4: Gebruik van de diensten
De Klant dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.
Bij verkeerd gebruik van de Dienst is PC Dokter niet aansprakelijk te stellen voor eventuele vergoedingen. De verantwoording hiervan ligt bij de klant die hierbij PC Dokter vrijwaart.
De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat hij beschikt over deugdelijk functionerende, voor de diensten vereiste apparatuur en softwareapplicaties. PC Dokter is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren van diensten als gevolg van gebreken in de apparatuur en software van de klant. Tevens is PC Dokter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies of beschadiging van content die is opgeslagen in het geheugen van de apparatuur of op andere dragers waarop de klant de content bewaart.
PC Dokter kan bij het uitvoeren van de dienst beperkingen stellen.

Artikel 5: Tarieven
De Klant is de vergoedingen verschuldigd volgens het vooraf overeengekomen tarief, waarvoor de website als referentie geldt.
PC Dokter kan haar tarieven op elk ogenblik wijzigen. Wijzigingen zullen door PC Dokter vooraf bekend worden gemaakt en tijdig op de website gepubliceerd worden.
Eventuele belastingen, invoerrechten of heffingen ten onze laste komende, ingevoerd of verhoogd voor of tijdens de uitvoering der order, mogen door ons aan onze afnemer worden doorberekend.

Artikel 6: Betaling
De klant is gehouden contant of op de vermelde vervaldag te betalen via de betalingsmogelijkheden die PC Dokter aanbiedt of op de vermelde bankrekening.
Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de koper/afnemer van rechtswege in gebreke en zijn verwijlintresten en schade verschuldigd. Bij het verzenden van een tweede herinnering kan een administratiekost van € 10 in rekening gebracht worden en € 15 bij aangetekende herinnering.
Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebreke-stelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar en verhoogd met een onherroepelijke forfaitaire schadebeding van 15 % met een minimum van € 100, onverminderd de wet van 2.08.02 ter bestrijding van betalingsachterstand.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Opzegging van de Dienst
Behoudens andere afspraken, kan PC Dokter, zonder ingebrekestelling, op eender welk moment de aan de Klant aangeboden Dienst beëindigen.

Artikel 8: Leveringstermijn
Deze zijn onderling overeen te komen en enkel bedoeld als aanduiding en zijn in geen geval bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

Artikel 9: Garantie
Op de goederen die door PC Dokter geleverd worden aan particulieren geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. De garantietermijn loopt vanaf de factuurdatum. Op softwareproblemen en diensten kan onder geen voorwaarde garantie worden gegeven.

Artikel 10: Omgang met persoonsgegevens
De door PC Dokter verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend voor volgende doeleinden worden gebruikt :
– het evalueren van de aanvraag voor een dienst
– het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst
– het actief benaderen van de eigen klanten met aanbiedingen van producten en diensten
– het nakomen van de wettelijke verplichtingen
De persoonsgegevens worden door PC Dokter in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
PC Dokter zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 11: Eigendom en risico
PC Dokter blijft het eigendomsrecht behouden van al het gekochte materiaal tot op het ogenblik van volledige betaling, met inbegrip van de intresten en de kosten.
Door de klant niet aangekocht materiaal, wel gehuurd, ter beschikking gesteld, in licentie en/of in consignatie gegeven bij de klant blijft steeds volledig eigendom van PC Dokter.
Vanaf de levering zijn alle risico’s uitsluitend ten laste van de klant.

Artikel 12: Industrieel eigendomsrecht
De studies, ontwerpen, tekeningen, licenties en modellen welke aan de koper worden overgemaakt blijven de uitsluitende eigendom van PC Dokter. De klant mag ze dus enkel voor eigen gebruik aanwenden en zal er zich van onthouden ze aan derden over te maken onder welke vorm ook.

Artikel 13: Aansprakelijkheid klant
De Klant is aansprakelijk voor alle schade die PC Dokter lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst.
De Klant zal PC Dokter vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op PC Dokter zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is.
De klant is ook aansprakelijk voor alle software op zijn PC dat niet wettelijk werd aangewend, gekocht of opgeladen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
PC Dokter is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van het netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten, behoudens in de onderstaande gevallen.
Indien de Klant schade lijdt als gevolg van het niet goed functioneren van het Netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten zal PC Dokter slechts aansprakelijk kunnen zijn in geval van directe schade die het gevolg is van het door PC Dokter niet of onjuist verstrekken, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens betreffende Klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen samenhangend met die gegevens tot een maximum van het factuurbedrag.
PC Dokter is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan zaken van de klant, aan derden of aan zaken van derden die ontstaan bij werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst. De klant vrijwaart PC Dokter voor alle eventuele aanspraken van derden wegens deze schade.
De Klant dient PC Dokter zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na de ontdekking van het ontstaan van de schade schriftelijk van de schade in kennis te stellen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van PC Dokter is gebracht, zal niet worden vergoed. Deze termijn geldt niet voor een consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) indien de consument aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.
Vanaf de levering zijn alle gevaren en risico’s der bestelde goederen uitsluitend ten laste van de koper/afnemer, onafgezien het ogenblik waarop de eigendomsovergang plaatsvindt. PC Dokter is niet verantwoordelijk voor de software die op de computers wordt geïnstalleerd. Er wordt enkel software geïnstalleerd die eigendom is van de afnemer. PC Dokter kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, immateriële schade inbegrepen, die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van het gebruik van software of hardware, elektronische communicatiemiddelen zoals internet, intranet of andere gelijksoortige systemen, zelfs indien door PC Dokter geleverd.

Artikel 15: Betwistingen
Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gerechtvaardigd en gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen betalingsver¬plichting niet op.
Alle opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden.

Artikel 16: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PC Dokter in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw opdracht op te schorten, dan wel de dienst te beëindigen zonder dat PC Dokter gehouden is tot enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PC Dokter kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 17: Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank
Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van Hasselt die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Artikel 18: Varia
Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst met zich mee.